Τεχνογνωσία

Τεχνογνωσία

Οι συνεργάτες της Clean Energy, οι οποίοι είναι ερευνητές του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, έχουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα μοντελοποίησης θερμικών εγκαταστάσεων και λεπτομερούς μοντελοποίησης στοιχείων μονάδας (λέβητες, κλίβανοι, εναλλάκτες θερμότητας) μέσω CFD προσομοιώσεων.

H ομάδα μηχανικών της Clean Energy έχει μεγάλη εμπειρία στους υπολογισμούς θερμικών κύκλων για εφαρμογές βιομηχανικής κλίμακας και σε για ερευνητικές δραστηριότητες.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Clean Energy διαθέτει αξιοσημείωτη εμπειρία στις προσομοιώσεις βιομηχανικών λεβήτων και άλλων στοιχείων του σταθμού.

Η ρεαλιστική προσομοίωση των περιβαλλοντικών ροών αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος σε οικονομικό, κοινωνικό, ανθρώπινο και επιστημονικό επίπεδο.

Το επιστημονικό πεδίο του εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας περιλαμβάνει την αριθμητική προσομοίωση φαινόμενων σχετικά με δυναμικές ροές υγρών, όπως των σταγονιδίων.